Prawdziwie niezwykła jest ta Noc, w którą jaśniejące Światło  zmartwychwstałego Chrystusa zwycięża moc mroków zła i śmierci oraz rozpala na nowo w sercach ludzi nadzieję i radość.

Św. Jan Paweł II

Wiel­ka­nocny pora­nek znów przy­niósł nam pra­starą i wciąż nową wiadomość:

Chry­stus zmar­twych­wstał!

                         Echo tego wyda­rze­nia, które zaczęło roz­cho­dzić się z Jero­zo­limy dwadzieścia wie­ków temu, wciąż rozbrzmiewa w Kościele.

Niech wyda­rze­nia pas­chalne i spo­tka­nie ze zmar­twych­wsta­łym Jezu­sem, da Wszystkim odwagę do radosnego i ofiar­nego świad­cze­nia o tym, że On żyje w Waszych ser­cach. Niech Wasze świa­dec­two będzie Dobrą Nowiną, tam gdzie panuje jesz­cze ciem­ność, smu­tek i lęk. Niech Wasza postawa wiary będzie świa­tłem dla innych, aby podą­ża­jąc za Wami, mogli dostą­pić nowego nieba i nowej ziemi, gdzie naresz­cie wszy­scy będziemy żyli, jako jedna rodzina, dzieci jed­nego Ojca.

Wszystkim Parafianom życzę rado­snych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Radosnego Alleluja.

Ks. Janusz Stanowski

Proboszcz Parafii M.B. Fatimskiej w Odolionie